Source:  Pope St. John Paul II, Papal Encyclical: Ecclesia De Eucharista, 4/17/2003