Source: ÿPope St. John Paul II, Papal Encyclical: Ecclesia De Eucharista, 4/17/2003